הסרת קעקועים בהלכה

אם גם אתם רוצים להסיר קעקוע אך חוששים שישנה בעיה הלכתית לכך, כדאי שתקראו את תשובתו של מר"ן הרב עובדיה זצ"ל – מתוך ד' אמות של הלכה בלבד – שו"ת בנושאים אקטואליים ע"פ פסיקותיו של הגר"ע יוסף זצק"ל:

שאלה

אני בעל תשובה ולצערי הרב כשהייתי חילוני עשיתי "כתובת קעקע" על יד שמאל. האם כעת אני חייב להסיר אותו שלא לעבור על איסור תורה של "וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם", או שיש בזה איסור של חובל?

תשובה

מרן שו"ע (יו"ד סימן '"פ סעיף ב') פוטר את האדם שנעשה לו קעקוע, אם לא סייע בדבר. והש"ך שם (סק"ד) כתב שהב"י למד דין זה מדין הקפת הראש, שם המקיף חייב והניקף פטור אם לא סייע, ולכן שכשם שבדין הקפה קיים על איסור הניקף, כך בקעקוע קיים איסור על המקועקע, עכת"ד. וחזתה עיני במה שכתב בשו"ת "במראה בדוק" (עמ' 164) שאין להסיק מכך שהאיסור על קיום האיסור בגופו, שכ"כ התוס' (ב"מ י:) כי האיסור הוא על ההסכמה על ההקפה שהוא לאו שאין בו מעה, ואם כן יש לומר גם כן בכתובת קעקע שהאיסור אינו אלא על ההסכמה בשעת ביצוע הקעקוע, אך לא על עצם היותו מקועקע, עכת"ד.

וכן הלום ראיתי דכ"כ בספר "ואין למו מכשול" ח"ב להר"ג אברהם ישראל (עמ' 151) שם הביא שאמנם דעת מנחת חינוך (מוסך השבת, מלאכת מוחק) שהמשהה כתובת קעקע על בשרו, עובר בכל רגע על איסור "חוקות הגויים" מלבד החיוב שיש לו על עצם עשיית הקעקוע, אך דחו דבריו בספר "פתשגן הכתב" (סימן יג') שרק עצם המעשה נאסר, ולכן אין איסור להשהות קעקוע על בשרו, עיי"ש ראיותיו באורך, ואכמ"ל.

וכ"כ להתיר להשהות כתובת קעקע על בשרו בשו"ת להורות נתן ח"ח (סימן עב') וכ"כ בשו"ת שבט הקהתי (יו"ד סימן קנ"ד) בשם הגרש"ז אוירבאך זצוק"ל, שלא מצא בפוסקים שיהיה עובר בכל רגע על איסור קעקוע, ואם כן אין חיוב להסירם מדינא. וכ"כ בספר "'קדושת ישראל" לרה"ג איתמר מחפוד (פרק א' הלכה יג'), וכן דעת הרה"ג יעקב יוסף כפי ששמעתי בדרשה על "הלכות קעקוע והקפת ראש" שמסר בשנת תשס"א, דאמר שלא מצינו בחז"ל שאסרו להשהות קעקוע על הבשר משום מראית עין, וקיי"ל שלאחר חתימת התלמוד אין להוסיף גזרות חדשות מדעתנו.

וכעת נדון, האם מותר להוריד כתובת קעקע או שיש בזה איזסור חובל: הנה בב"'ק (צא'):נחלקו התנאים האם האדם רשאי לחבול בעצמו, ולהלכה פסק הרמב"ם בהלכות חובל ומזיק (פרק ה' הלכה א') והטור שו"ע (חו"מ סימן תכ' הלכה לא') שאסור לאדם לחבול בעצמו.

והביא בספר קדושת "קדושת ישראל" (עמ' טז', עמ' כ') שלהרבה ראשונים איסורו מן התורה ולכן יש לאסור מחיקת כתובת קעקע, דכ"כ הרשב"א, הר"ן בשבועות, המאירי בב"'ק שם, והבה"ג בריש הלכות שבועות, ושו"ת ר"י מיגאש, ספר חסידים (סימן תרעו') הש"ך (חו"מ סימן רלו' סק"ג) וביאור הגר"א שם (סק"ה).

ומ"מ נראה דגם הוא יודה שאם אותו בעל תשובה רוצה להשתייך לחברה דתית או חרדית שומרת מצוות, נראה שמותר יהיה לו להסיר את כתובת הקעקע בטיפול לייזר {דהיינו, ידוע שהחלק החיצוני של רקמת האדם בנוי משלוש שכבות:בשרף עור חי ועור מת. בזמן הקעקע מוחדר הצבע אל הבשר, כלומר מתחת לשתי שכבות העור, ובטיפול לייזר צורבים את שתי שכבות העור ומסירים את הצבע שמתחתן ללא כל פגיעה בבשר ובגלי דם ולפיכך אינו מצריך השתלת עור}, ומכיוון שלא נעשה בטיפול זה כל חבלה בגוף האדם, מותר לעשות זאת אף לכתחילה. (וע"ע במש"כ לדון בזה מרן הגר"ע יוסף בטהרת הבית ח"ג לגבי איפור קבוע לנשים, ודו"ק).

אך ניתוח פלסטי {שבו מקפים את שלוש שכבות הרקמות עם שכבת הבשר שמתחת לצבע. באזור המנותח משתילים עור הנלקח ממקום אחר בגוף המטופל}, בניתוח זה נעשית חבלה בגוף המטופל ולפי זה יש לדון לאסור משום חבלה, (וכן שמעתי מפ"ק של הרה"ג יעקב יוסף שיש אבקת אשלגן הנתן תחת פיקוח רפואי ובמינון מסויים ושמים מעט על מקום הקעקוע, וזה נמחק לאחר שימוש יום יומי).

והנה תבט עיני במה שכתב מרן הגר"ע יוסף בשו"ת יבי"א ח"ח (חחו"מ סימן יב') שם לגבי גבר, שיש בו מום או כתמים וצלקות בפניו, עד שהוא מתבייש בפני הבריות, ורוצה לעשות ניתוח פלסטי, על ידי רופא מומחה לשפר תדמיתו וצורתו, והביא את דברי הרמב"ם שכל המכה אדם דרך בזיון עובר בלא תעשה, שנאמר:"לא יוסיף להכותו" ומשמע לכאורה כי אופן החבלה האסור, הוא דווקא דרך מריבה ובזיון, אך מה שנעשה לצורך טובת האדם, מותר. ועוד שבנידו"ד כיוון שהיא נהנית בתמידות לזמן ארוך, והניתוח הוא בזמן קצר ע"י הרדמה, והרי זה בבחינת מה שאמרו בגמרא (מו"ק ט'): אע"פ שמיצר עתה, שמח הוא רק לאחר זמן. וכל שכן אם יש לה צער שמתביישת ללכת כך בפני בני אדם, דשרי, ע"פ מה שכתב התוס' בשבת (נ', ד"ה:בשביל צערו) שאם מתבייש אדם ללכת בין בני אדם שרי לגרר גלדי מכה מעל בשרו, ואין בזה משום "לא ילבש" ועוד שאין בניתוח זה כ"כ סיכון, עכת"ד. וכן ראיתי בשו"ת אגרות משה (חו"מ ח"ב סימן סו') שכתב להתירף והביא ראיה ממספר סוגיות בשס:

1. רב חסדא שהלך בין הקוצים, הפשיל בגדיו ולא חשש לחבול בעצמו (ב"ק צא')

2. בכל הש"ס מצינו שהותרה רפואה והקזת דם, אע"פ שלעיתים הן כרוכות בחבלה, עכת"ד.

וכ"כ להתיר בשו"ת מנחת יצחק (ח"ו סימן קה' אות ב'), ובשו"ת עטרת פז (ח"ג חחו"מ סימן ז' אות ט'), וכ"כ כעין זה להתיר בשו"ת משנה הלכות (ח"ד סימן רמז'), ואכמ"ל.

להלכה: מותר לבעל תשובה להשאיר את הקעקוע בזרועו שקעקע בעת היותו חילוני, ואם רוצו להורידו ע"י ניתוח לייזר או פלסטי או ע"י אבקת אשלגן, מותר הדבר ואין פה איסור משום חבלה, או איסור "לא ילבש" והנלע"ד כתבתי.

כתבות נוספות

אנחנו פה לכל שאלה!

עדיין מתלבטים ומעוניינים לשמוע פרטים נוספים?

השאירו פרטים ואנחנו ניצור קשר

רגע, כבר עוזבים?

עדיין מתלבטים ומעוניינים לשמוע פרטים נוספים?

השאירו פרטים ואנחנו ניצור קשר